Phụ nữ trong những ngày ấy, tiền mãn kinh và mãn kinh